Skip to main content

Html Tagları ve Özellikleri

TEMEL ELEMANLAR


Döküman tipi <HTML></HTML> (dosyanın başında ve sonunda)
Konu Başlığı <TITLE></TITLE> (başlık içerisinde olmalı)
Başlık <HEAD></HEAD> (tanımlayıcı bilgi, örneğin Konu Başlığı)
Gövde <BODY></BODY> (sayfanın geri kalan kısmı)

 


YAPISAL TANIMLAMALAR


Başlık <H?></H?> (6 seviye mevcuttur)
Başlık Ayarı <H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?>
Bölme <DIV></DIV>
Bölme Ayarları <DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>
Çift Tırnak <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> (genelde içerden yazılmış görünür)
Vurgulu <EM></EM> (genelde italik görünür)
Aşırı Vurgulu <STRONG></STRONG> (genelde koyu görünür)
Referans <CITE></CITE> (genelde italik görünür)
Kod <CODE></CODE> (genelde program çıktıları için kullanılır)
Örnek Çıkış <SAMP></SAMP>
Klavyeden Giriş <KBD></KBD>
Değişken <VAR></VAR>
Tanımlama <DFN></DFN> (yayğın kullanımı yoktur)
Yazar Adresi <ADDRESS></ADDRESS>
Geniş Font <BIG></BIG>
Ufak Font <SMALL></SMALL>

 


SUNU FORMATLAMA


Koyu <B></B>
Italik <I></I>
N3.0b Altçizgili <U></U> (yayğın kullanımı yoktur)
Strikeout <STRIKE></STRIKE> (yayğın kullanımı yoktur)
N3.0b Strikeout <S></S> (yayğın kullanımı yoktur)
Altyazı <SUB></SUB>
Üstyazı <SUP></SUP>
Yazı Makinası <TT></TT> (tek aralıklı yazılır)
Ön formatlı <PRE></PRE> (metin olduğu şekilde ğösterilir)
Genişlik <PRE WIDTH=?></PRE> (karakter cinsinden)
Ortalama <CENTER></CENTER> (metin ve grafik için)
N1.0 Yanıp Sönme <BLINK></BLINK>
Punto <FONT SIZE=?></FONT> (1-7 arasındadır)
Punto Değiştirme <FONT SIZE=”+|-?”></FONT>
N1.0 Temel Punto <BASEFONT SIZE=?> (1-7 arsında olup esas değeri 3 dür)
Font Rengi <FONT COLOR=”#$$$$$$”></FONT>
N3.0b Font Seçme <FONT FACE=”***”></FONT>
N3.0b Ç Kolonlu Metin <MULTICOL COLS=?></MULTICOL>
N3.0b Kolon Marjı <MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL> (değeri 10 pixel dir)
N3.0b Kolon Genişliği <MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>
N3.0b Boşluk <SPACER>
N3.0b Boşluk Tipi <SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>
N3.0b Boşluk Boyutu <SPACER SIZE=?>
N3.0b Boşluk Derinliği <SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>
N3.0b Boşluk Ayarları <SPACER ALIGN=left|right|center>

 


LINKLER VE GRAFıKLER


Herhangi Birşeye Link <A HREF=”URL”></A>
Hedefi Belli Link <A HREF=”URL#***”></A> (başka dökümanın içinde)
<A HREF=”#***”></A> (aynı dökümanın içinde)
N2.0 Hedef Çerceve <A HREF=”URL” TARGET=”***| |_blank|_self|_parent|_top”></A>
Döküman içinde Hedef Belirleme <A NAME=”***”></A>
ılinti <A REL=”***”></A> (yayğın kullanımı yoktur)
Ters ılinti <A REV=”***”></A> (yayğın kullanımı yoktur)
Resim Gösterme <IMG SRC=”URL”>
Ayarlar <IMG SRC=”URL” ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>
N1.0 Ayarlar <IMG SRC=”URL” ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>
Alternatif <IMG SRC=”URL” ALT=”***”> (Resim gösterilemiyor ise)
Imagemap <IMG SRC=”URL” ISMAP> (bir program gerektirir)
ıstemci Tarafında Imagemap <IMG SRC=”URL” USEMAP=”URL”>
Harita Tanımı <MAP NAME=”***”></MAP>
Harita Seçimi <AREA SHAPE=”RECT” COORDS=”,,,” HREF=”URL”|NOHREF>
Boyut <IMG SRC=”URL” WIDTH=? HEIGHT=?> (pixel cinsinden)
Bordür <IMG SRC=”URL” BORDER=?> (pixel cinsinden)
Çevre Boşluğu <IMG SRC=”URL” HSPACE=? VSPACE=?> (pixel cinsinden)
N1.0 Düşük Çözünürlüklü Proxy <IMG SRC=”URL” LOWSRC=”URL”>
N1.1 ıstemci tarafından Çekilme <META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”?; URL=URL”>
N2.0 Bütünleşik Obje <EMBED SRC=”URL”> (obje, sayfa içine yerleştirilir)
N2.0 Obje Boyutu <EMBED SRC=”URL” WIDTH=? HEIGHT=?>

 


BÖLÜCÜLER


Paragraf <P></P> (Komutun kapatılması genelde gereksizdir)
Metin Ayarlama <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P>
Satır Başı <BR> (satır başına getirir)
Clear Textwrap <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>
Yatay Çizgi <HR>
Ayarlar <HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>
Kalınlık <HR SIZE=?> (pixel cinsinden)
Genişlik <HR WIDTH=?> (pixel cinsinden)
N1.0 Genişlik Yüzdesi <HR WIDTH=”%”> (sayfa genişliğinin yüzdesi)
ıçi Dolu Çizgi <HR NOSHADE> (3 boyutlu görünmez)
N1.0 Satır Başı Yok <NOBR></NOBR> (satır basını engeller)
N1.0 Kelime Bölme <WBR> (satır başı yapılması gereken yerde)

 


LıSTELER


Sırasız Liste <UL><LI></UL> (<LI> her liste elemanından önce)
Compact <UL COMPACT></UL>
Noktalı Tip <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (bütün liste için)
<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>
Sıralı Liste <OL><LI></OL> (<LI> her liste elemanından önce)
Compact <OL COMPACT></OL>
Numaralı Tip <OL TYPE=A|a|I|i|1> (bütün liste için)
<LI TYPE=A|a|I|i|1>
Başlangıç Numarası <OL START=?> (bütün liste elemanları için)
<LI VALUE=?>
Tanım Listesi <DL><DT><DD></DL> (<DT>=terim, <DD>=tanım)
Compact <DL COMPACT></DL>
Menu Listesi <MENU><LI></MENU> (<LI> her liste elemanından önce)
Compact <MENU COMPACT></MENU>
Dizin Listesi <DIR><LI></DIR> (<LI> her liste elemanından önce)
Compact <DIR COMPACT></DIR>

 


ARKAPLAN VE RENKLER


Arkaplan <BODY BACKGROUND=”URL”>
Arkaplan Rengi <BODY BGCOLOR=”#$$$$$$”> (sıra kırmızı/yeşil/mavi)
Metin Rengi <BODY TEXT=”#$$$$$$”>
Link Rengi <BODY LINK=”#$$$$$$”>
Ziyaret Edilmiş Link <BODY VLINK=”#$$$$$$”>
Actif Link <BODY ALINK=”#$$$$$$”>

 


ÖZEL KARAKTERLER(hepsi küçük harf olmalıdır)


Özel Karakter &#?; (?, ISO 8859-1 kodudur)
< <
> >
& &
Tescilli Marka TM ®
Copyright ©
Non-Breaking Space  

 


TÜRKÇE KARAKTERLER


ü ü ü ü küçük harf noktalı u
Ü Ü Ü Ü büyük harf noktalı U
ö ö ö ö küçük harf noktalı o
Ö Ö ö Ö büyük harf noktalı O
ğ ð ğ Ð küçük harf yumuşak g
ğ Ð ğ Ð büyük harf yumuşak G
ş þ ş þ küçük harf çengelli s
ş Þ ş Þ büyük harf çengelli S
ç ç ç ç küçük harf çengelli c
Ç Ç Ç Ç büyük harf çengelli C
ı ý ı ý küçük harf noktasız i
ı Ý ı Ý büyük harf noktalı I

 


FORMLAR


Form Tanımlama <FORM ACTION=”URL” METHOD=GET|POST></FORM>
N2.0 Dosya Yükleme <FORM ENCTYPE=”multipart/form-data”></FORM>
Giriş Alanı <INPUT TYPE=”TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET”>
Alan ısmi <INPUT NAME=”***”>
Alan Değeri <INPUT VALUE=”***”>
ışaretli? <INPUT CHECKED> (Kutu ve yuvarlak)
Alan Boyutu <INPUT SIZE=?> (karakter cinsinden)
Max Uzunluk <INPUT MAXLENGTH=?> (karakter cinsinden)
Seçenek Listesi <SELECT></SELECT>
Liste ısmi <SELECT NAME=”***”></SELECT>
Seçenek Numarası <SELECT SIZE=?></SELECT>
Çoklu Seçenek <SELECT MULTIPLE> (birden fazla seçilebilir)
Opsiyon <OPTION> (seçilebilecek seçenekler)
Belirlenmiş Seçenek <OPTION SELECTED>
Giriş Kutusu Boyutu <TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>
Kutu ısmi <TEXTAREA NAME=”***”></TEXTAREA>
N2.0 Başa Dönen Metin <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 


TABLOLAR


Tablo Tanımlama <TABLE></TABLE>
Tablo Bordürü <table border=?></TABLE>
Hücre Boşluğu <TABLE CELLSPACING=?>
Hücre Aralıkları <TABLE CELLPADDING=?>
ıstenen Genişlik <TABLE WIDTH=?> (pixel cinsinden)
Genişlik Yüzdesi <TABLE WIDTH=”%”> (sayfa yüzdesi)
Tablo Satırı <TR></TR>
Ayarlar <TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Tablo Hücresi <TD></TD> (tablo satırı içinde yer almalı)
Ayarlar <TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Satır Başı Yok <TD NOWRAP>
Kaç Kolon üstüne <TD COLSPAN=?>
Kaç Satır Üstüne <TD ROWSPAN=?>
N1.1 ıstenen Genişlik <TD WIDTH=?> (pixel cinsinden)
N1.1 Genişlik Yüzdesi <TD WIDTH=”%”> (tablonun yüzdesi)
N3.0b Hücre Rengi <TD BGCOLOR=”#$$$$$$”>
Tablo Başılğı <TH></TH> (koyu ve ortalanmış)
Ayarlar <TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Satır Başı Yok <TH NOWRAP>
Kaç Kolon üstüne <TH COLSPAN=?>
Kaç Satır Üstüne <TH ROWSPAN=?>
N1.1 ıstenen Genişlik <TH WIDTH=?> (pixel cinsinden)
N1.1 Genişlik Yüzdesi <TH WIDTH=”%”> (tablo yüzdesi)
N3.0b Hücre Rengi <TH BGCOLOR=”#$$$$$$”>
Table Caption <CAPTION></CAPTION>
Ayarlar <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM> (Tablonun altında/üstünde)

 


ÇERCEVELER


N2.0 Çerceve Dökümanı <FRAMESET></FRAMESET> (<BODY> yerine)
N2.0 Satır Yüksekliği <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET> (pixel veya yüzde olarak)
N2.0 Satır Yüksekliği <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET> (* = bağıl boyut)
N2.0 Kolon Genişliği <FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET> (pixel veya yüzde)
N2.0 Kolon Genişiliği <FRAMESET COLS=*></FRAMESET> (* = bağıl boyut)
N3.0b Bordür Genişliği <FRAMESET BORDER=?>
N3.0b Bordürler <FRAMESET FRAMEBORDER=”yes|no”>
N3.0b Bordür Rengi <FRAMESET BORDERCOLOR=”#$$$$$$”>
N2.0 Çerçeve Tanımı <FRAME> (tek bir çerçevenin içeriği)
N2.0 Dökümanı Gösterme <FRAME SRC=”URL”>
N2.0 Çerçeve ısmi <FRAME NAME=”***”|_blank|_self| _parent|_top>
N2.0 Marj Genişliği <FRAME MARGINWIDTH=?> (sol ve sağ marjlar)
N2.0 Marj Yüksekliği <FRAME MARGINHEIGHT=?> (üst ve alt marjlar)
N2.0 Scrollbar? <FRAME SCROLLING=”YES|NO|AUTO”>
N2.0 Ebatlandırılamaz <FRAME NORESIZE>
N3.0b Bordür <FRAME FRAMEBORDER=”yes|no”>
N3.0b Bordür Rengi <FRAME BORDERCOLOR=”#$$$$$$”>
N2.0 Bölünemez ıçerik <NOFRAMES></NOFRAMES> (frame desteklemeyen web tarayıcıları için)

 

JAVA


Applet <APPLET></APPLET>
Applet Dosya ısmi <APPLET CODE=”***”>
Parametereler <APPLET PARAM NAME=”***”>
Applet Yeri <APPLET CODEBASE=”URL”>
Applet Tanımlayıcısı <APPLET NAME=”***”> (sayfa içinde başka yerde referans verilebilmesi için)
Alternatif Metin <APPLET ALT=”***”> (Java desteklemeyen web tarayıcıları için)
Ayarlar <APPLET ALIGN=”LEFT|RIGHT|CENTER”>
Boyut <APPLET WIDTH=? HEIGHT=?> (pixel cinsinden)
Boşluklar <APPLET HSPACE=? VSPACE=?> (pixel cinsinden)

 

DİĞER


Comment <!– *** –> (web tarayıcısı tarafından gösterilmez)
HTML 3.2 Önsözü <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2//EN”>
Aranabilirlik <ISINDEX> (aranabilir indis belirler)
Prompt <ISINDEX PROMPT=”***”> (metin girişini sağlar)
Arama Başlatma <A HREF=”URL?***”></a> (? işareti kullanılır)
Dosyanın URL’si <BASE HREF=”URL”> (başlık içinde olmalıdır)
N2.0 Temel Pencere ısmi <BASE TARGET=”***”> (başlık içinde olmalıdır)
ılinti <LINK REV=”***” REL=”***” HREF=”URL”> (başlık içinde olmalıdır)
Meta Bilgi <META> (başlık içinde olmalıdır)
Stil Sayfası <STYLE></STYLE> (yayğın kullanımı yok)
Scripts <SCRIPT></SCRIPT> (yayğın kullanımı yok)

Bir cevap yazın